ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Δήμαρχος Φούρνων Κορσεών ανακοινώνει την πρόσληψη με Ειδική Σύμβαση Εργασίας, Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας ισόχρονης της θητείας της τρέχουσας Δημοτικής Αρχής ενός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης (πανεπιστημιακής) για την παροχή υπηρεσιών σε οικονομικά θέματα.
Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

 1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17)
 • Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) (άρθρο 12 Ν.3584/2007)
 • Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος, άρθρο 13 του Ν. 3584/2007)
 • Να είναι υγιείς (άρθρο 14 του Ν.3584/2007)
 • Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του Ν. 3584/2007)
 • Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση ( άρθρο 16 του Ν. 3584/2007)
 • Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν. 3584/2007).
 1. Να μην είναι συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, μέχρι και Β’ βαθμού, προς τον Δήμαρχο Φούρνων Κορσεών (άρθρο 167§2 του Ν. 3584/2007).
 2. Να κατέχουν τίτλο σπουδών Α.Ε.Ι. ή ισοδύναμο, ισότιμο, ανάλογο, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ τίτλο σπουδών.
 3. Να διαθέτουν τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ τίτλο σπουδών.
 4. Να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και καλής της ιταλικής γλώσσας.
 5. Να έχουν άριστη γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή και όλων των σχετικών προγραμμάτων.
 6. Να έχουν γνώση και εμπειρία σε οικονομικά θέματα και σε θέματα διοίκησης οργανισμών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τις υπαλλήλους κ.κ. Γλαρού Γραμματική και Παδιά Άννα στα τηλέφωνο 2275350615 & 2275350614.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Σχετικά Άρθρα
Θέμα: Πρόσκληση στην Ημερίδα του Ευρωπαϊκού Έργου BCThubs – “Η Ανάδυση του Οικοσυστήματος Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς”

Η παρούσα ανακοίνωση προσκαλεί εταίρους και ενδιαφερόμενους στην ημερίδα του Ευρωπαϊκού Έργου BCThubs, με θέμα “Η Ανάδυση του Οικοσυστήματος Ενάλιας