Αποτελέσματα ΣΟΧ 1/2024 Δήμου Φούρνων Κορσεών

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν ελέγχου των υποβληθεισών αιτήσεων για την 
ΣΟΧ 1/2024 , Αρ. πρωτοκόλλου 547/04-04-2024 αναρτούμε τα αποτελέσματα 
κατάταξης και τους πίνακες επιλογής για κάθε μία από τις δύο κατηγορίες 
προσωπικού .

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα συνημμένα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Σχετικά Άρθρα